O FIRMIE?

Thinkre?Grupa, za?o?ona przez dr Yang Dawei, eksperta ? National Ten Thousand Talents Plan ”, ma siedzib? w dzielnicy Wujiang w mie?cie Suzhou, 100 km od Szanghaju w Chinach. Jiang Su Thinkre?Membrane Material Co., Ltd, (baza produkcyjna 1), spó?ka zale?na b?d?ca w ca?o?ci w?asno?ci? Thinkre?Grupa zosta?a za?o?ona w Huai'An w prowincji Jiangsu w 2008 roku. Z ponad dziesi?cioletnim do?wiadczeniem w badaniach, rozwoju i produkcji perfluorowanej membrany jonowej, Thinkre?Grupa jest jednym z najwcze?niejszych przedsi?biorstw, które realizuj? industrializacj? perfluorowanej membrany do wymiany protonów w Chinach. Od momentu powstania i zdoby? szereg wyró?nień dzi?ki staraniom, takim jak National High-tech Enterprises, National Specialized and Special ? Little Giant ”Enterprise, Suzhou Unicorn Enterprise, Jiangsu Province Science and Technology Award, National Key New Product, Z?oty Medal za Mi?dzynarodowa Wystawa Patentów Wynalazczych i tak dalej. Thinkre?Podj?? szereg g?ównych zadań i projektów rz?dowych powy?ej poziomu prowincji, takich jak Fundusz Innowacji M?P Ministerstwa Nauki i Technologii, transformacja g?ównych osi?gni?? naukowych i technologicznych prowincji Jiangsu, Plan wsparcia nauki i technologii prowincji Jiangsu, Kluczowe badania i rozwój w prowincji Jiangsu, Zespó? ds. Masowych innowacji w prowincji Jiangsu, Itp. Centrum badawczo-rozwojowe firmy uzyska?o szereg platform innowacyjnych na poziomie prowincji, takich jak Centrum Technologii Przedsi?biorczo?ci w Prowincji Jiangsu i Baza Praktyki Innowacji Podoktoranckiej w prowincji Jiangsu. Technologia i innowacje s? si?? nap?dow? rozwoju przedsi?biorstwa. Thinkre?Posiada ponad 40 patentów technicznych na perfluorowane membrany jonowe, a personel badawczo-rozwojowy stanowi ponad po?ow? ca?kowitej liczby pracowników. Thinkre?Zespó? badawczo-rozwojowy otrzyma? szereg wyró?nień, takich jak ? Talent przedsi?biorczo?ci i innowacji prowincji Jiangsu ”, ? Zespó? ds. Przedsi?biorczo?ci i innowacji w prowincji Jiangsu”, ? Sze?? najlepszych talentów prowincji Jiangsu ”, ? 333 talenty wysokiego poziomu prowincji Jiangsu”, ? Talent przedsi?biorczo?ci i innowacji Ministerstwa Nauki i Technologii ”, ? Krajowy plan 10 000 ludzi” i tak dalej. Thinkre?Utworzy?a pi?? laboratoriów, w tym wybór i ocen? surowców, przygotowanie p?ynnych materia?ów membranowych, przygotowanie membrany, badanie wydajno?ci membrany i testowanie aplikacji membranowych. Przez d?ugi czas, Thinkre?Przeprowadzi?a wspó?prac? techniczn? z Chińsk? Akademi? Nauk, Uniwersytetem Xiamen, Uniwersytetem Technologii Chemicznej w Pekinie, Uniwersytetem Changzhou i tak dalej, i utworzy?a zglobalizowany Departament Informacji, aby dotrzyma? kroku najnowszemu globalnemu rozwojowi technologii membranowej. Przez ca?y czas ludzie z Thinkre?Zawsze przestrzegali podstawowych warto?ci ? Innowacji, kreatywno?ci i tworzenia ”oraz koncepcji przedsi?biorstwa ? Jako??, obs?uga i wygrana-wygrana”, buduj?c mark? Thinkre?Z duchem rzemios?a, realizuj?c wspó?prac? z krajowymi i zagranicznymi zaawansowanymi instytucjami technicznymi oraz poszukuj?c wspólnego rozwoju, aby uczyni? Thinkre?Wk?ad w now? drog? innowacji energetycznych na ?wiecie!

Zobacz wi?cej

AKTUALNO?CI

Jakie s? cechy najlepszego PEM do elektrolizy wody z Chin

Najlepszy PEM do elektrolizy wody z Chin to produkt membranowy stosowany do elektrolizy wody w celu wytworzenia wodoru, który wykorzystuje membran? do wymiany protonów jako g?ówny materia?.

2023-08-08 Zobacz wi?cej

Czy membrana do wymiany protonów KNF mo?e zrewolucjonizowa? zastosowania elektrochemiczne

Wysoka przewodno?? protonowa i niski opór elektryczny membrany do wymiany protonowej PFSA równie? pomagaj? poprawi? wydajno?? konwersji energii w reakcjach elektrochemicznych.

2023-07-31 Zobacz wi?cej

Jakie s? cechy najlepszego PEM do elektrolizy wody z Chin

Najlepszy PEM do elektrolizy wody ma równie? dobr? sterowalno?? i zdolno?? adaptacji. Rozmiar i kszta?t produktu mo?na dostosowa? do potrzeb klientów, aby dostosowa? si? do ró?nych urz?dzeń do elektrolizy wody.

2023-07-24 Zobacz wi?cej

Konstruowanie standardów i specyfikacji odpowiednich dla chińskiej obs?ugi us?ug IT z SPS jako rdzeniem

Dlatego Grupa b?dzie nadal koncentrowa? si? na promowaniu handlu elektronicznego i procesu informatyzacji chińskich ma?ych i ?rednich przedsi?biorstw, kontynuowa? innowacje i stale wprowadza? coraz lepsze us?ugi, aby zbudowa? inteligentne chińskie przedsi?biorstwo i sta? si? inteligentnym przedsi?biorca!

2023-04-18 Zobacz wi?cej

Zobacz wi?cej

亚洲AV第一成肉网_欧美XXXX做受性欧美_黑人40厘米全进去XXXX猛交_欧美激情一区